História
Slovenského beauceron klubu

Kynologická literatúra zo začiatku dvadsiateho storočia uvádza, že sa na území vtedajšieho Československa chovali i francúzske pastierske psy – beauceroni. Podrobnejšie záznamy o úrovni chovu a početnosti beauceronov nie sú zachované. Na určitý čas akoby toto plemeno zmizlo z obzoru a jeho súčasný moderný chov na Slovensku sa datuje až od r. 1988. V tomto roku importoval p. Ľudovít Kosár z Dunajskej Stredy zo Švajčiarska suku Rixi v. d. Widenau, ktorá pochádzala z chovu p. Williho Huttera a z Rakúska suku Ira vom Schweizerblick z chovu p. Otmara Helbocka. V roku 1989 p. Kosár importoval z Rakúska psa Clouda vom Sillufer z chovu p. Dietmara Schäffera.

Dňa 15. októbra 1989 sa narodil v chovnej stanici „Manuela“ p. Kosára prvý vrh beauceronov v bývalom Československu – zo spojenia Ira vom Schweizerblick a Wido vom Sillufer.

V tomto čase bol chov beauceronov zastrešený Slovenským zväzom chovateľov prostredníctvom Klubu málopočetných plemien. Vďaka zmenám, ktoré po novembri 1989 prenikli i do organizácie kynológie, bolo s odôvodnením „nutnosti využiť účasť chovateľov beauceronov na Svetovej výstave v Brne konanej dňa 06. júla 1990“ predbežne odsúhlasené všetkými majiteľmi beauceronov v Čechách a na Slovensku založenie samostatného klubu s celoštátnou pôsobnosťou.

Dňa 03. februára 1990 sa konala v Černošiciach pri Prahe zakladajúca členská schôdza Československého klubu priateľov beaucerona. Za slovenskú stranu sa jej zúčastnili: p. Kosár, manželia Mravíkovci a p. Dobák. Informácia o vzniku klubu bola publikovaná v časopisoch Kynologická revue 1/90 a Pes přítel člověka 4/90.

Dňa 06. júla 1990 sa v Brne konala Svetová výstava psov, beauceronov posudzoval p. Lory, viceprezident Francúzskeho klubu chovateľov beauceronov, na ktorej sa zúčastnili aj psy slovenkých majiteľov, pes Alexandro Manuela a jeho sestra Arabela Manuela, obidvaja získali v triede dorastu známku „veľmi nádejný“. V triede mladých bol vystavovaný do Česka dovezený francúzsky pes Eros du Lys d´ Ophelie, ktorý svoju triedu vyhral. Všetci traja jedinci sa neskôr uplatnili v chove, Arabela Manuela majiteľa p. Dobáka získala titul Šampión ČSFR, Alexandro Manuela p. Milana Antálka získal titul Šampión Slovenska, Eros du Ly d´Ophelie získal na Európskej výstave v talianskej Verone titul Európsky víťaz.

Ďalším „míľnikom“ v histórii slovenského chovu beauceronov bol dátum 26. januára 1991, keď bol na zakladajúcej schôdzi založený Slovenský beauceron klub, ktorého prvým predsedom sa stal p. Miroslav Surový a ktorý bol zastrešený Slovenským kynologickým zväzom. V súčasnej organizačnej štruktúre je Slovenský beauceron klub začlenený do Slovenskej kynologickej jednoty, ktorá je členom FCI – Medzinárodnej kynologickej federácie. Po p. Miroslavovi Surovom prebrala funkciu predsedu Slovenského beauceron klubu v roku 1999 p. Ľudmila Donovalová, neskôr p. Anna Šopoňová a do r. 2010 MUDr. Andrej Šteňo.

Medzi najznámejšie chovateľské stanice, ktoré sa podieľali na počiatkoch chovu tohto plemena na Slovensku patrili: „Manuela“ p. Kosára z Dunajskej Stredy, „Horla“ p. Dobáka zo Šenkvíc, „Jamis“ manželov Surových z Banskej Bystrice, „Hugo“ pána Javorku z Banskej Bystrice a „Eso-Best“ manželov Šopoňovcov z Banskej Bystrice.