KUPIRÁCIA UŠÍ BEAUCERONOV

Všeobecne sa dá povedať, že kupirácia uší bola po dlhú dobu neoddeliteľnou súčasťou výzoru viacerých pracovných plemien a ani Beauceron nebol výnimkou. Táto problematika je už roky skloňovanou témou. Čo sa teda v tomto ohľade zmenilo a ako to je teraz?

V prvom rade je potrebné pozrieť sa na túto problematiku z legislatívneho hľadiska. Na tomto mieste pripomíname, že na Slovensku je zákonom zakázaná kupirácia uší od roku 2003. Podľa ustanovenia § 22 ods. 2 písm. c) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v aktuálnom znení sa zakazuje týranie zvieraťa, ktorým je každé konanie okrem odôvodneného zdravotného a schváleného postupového dôvodu, ktorým sa c) bez použitia anestetík, ak je to potrebné, spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé porušenie neobnoviteľných častí organizmu. Z uvedeného vyplýva, že veterinárny lekár nesmie vykonať na zvierati akýkoľvek zákrok, ktorý mení vzhľad a prejav zvierat, vrátane kupirácie uší.

Ďalej je potrebné poznať aktuálne platný štandard nášho plemena, v zmysle ktorého kupírované ucho nie je súčasťou štandardného výzoru jedinca nášho plemena. Odkaz na aktuálne platný štandard plemena nájdete na tomto mieste. Z uvedeného vyplýva, že kupírované zviera je bez ďalšieho považované za neštandardné.

Slovenský beauceron klub („SBK“) prijal na svojej členskej schôdzi 12.01.2019 uznesenie, v zmysle ktorého je SBK vo vzťahu k výstavám organizovaných SBK ako aj exteriérovej časti bonitácie viazaný aktuálne platným štandardom plemena, výstavným poriadkom SBK a výstavným poriadkom SKJ. Nakoľko aktuálny štandard plemena nepovoľuje kupírovanie ucha, takýto jedinec nemôže byť na klubovej akcii považovaný za štandardného.

Je potrebné podotknúť, že v súčasnosti nie je možné s kupírovaným zvieraťom navštíviť viaceré krajiny, či zúčastniť sa ich kynologických akcií (ako príklad môžeme uviesť Českú republiku, Rakúsko a ďalšie krajiny v ktorých platí zákaz vystavovania a prezentácie kupírovaných zvierat). Účasť kupírovaného jedinca na kynologickej akcii v týchto krajinách je považovaná za propagáciu týrania zvierat a je trestným činom.

Aj napriek všetkým uvedeným faktom zostávajú nezodpovedané niektoré otázky, ktoré bývajú v súvislosti s kupiráciou uší často kladené.

Ako to, že som na Slovensku videl/a kupírovaného beaucerona?

Odpoveď na túto otázku je relatívne jednoduchá. V prvom rade sa môže jednať o jedinca, ktorý bol kupírovaný v minulosti. Ďalej sa môže jednať o neštandardného jedinca, ktorého chovateľ s týmto označením predal a majiteľ sa rozhodol pre jeho kupiráciu. Ak však stretnete kupírovaného beaucerona na oficiálnej akcii, napríklad na medzinárodnej výstave CACIB organizovanej v Slovenskej republike, s najväčšou pravdepodobnosťou pôjde o jedinca z inej krajiny. Slovensko radíme medzi tie krajiny, v ktorých je na medzinárodných výstavách CACIB – FCI dovolené vystavovať kupírovaných psov (viac informácií dostupných TU; predmetné opatrenia sú platné do 31.12.2024). S ohľadom na aktuálne znenie propozícií výstav organizovaných v SR je však otázne, či takýto jedinec bude na výstave v SR posúdený. Výstavné propozície totiž obsahujú nasledovné upozornenie: U plemien, u ktorých nie je štandardom povolená kupirácia, môže rozhodca rozhodnúť o tom, že psa neposúdi pre podozrenie na operácie určené na korekciu pôvodného stavu alebo črty (napr. kupírované ucho, kupírovaný chvost).

A čo zdravotné hľadisko?

Prof. MVDr. Jaroslav Konrád, DrSc. uvádza „Prakticky neexistujú také chorobné stavy, aby kupírovanie bolo vykonané zo zdravotných dôvodov. Objektívne zdravotné dôvody pre kupiráciu neboli nikdy uvedené.“ Skúsenosti potvrdzujú, že v praxi nie sú zaznamenané chorobné stavy indikujúce vykonanie kupirácie oboch uší zo zdravotných dôvodov (a to ani v prípade zranenia zvieraťa). Je vedecky podložené, že kupirácia ucha ako taká nemá vplyv na zlepšenie zdravotného stavu u psov trpiacich častými zápalmi ucha a teda nie je opodstatneným zákrokom pre liečbu zápalov vonkajšieho zvukovodu. Kupirácia uší nebola nikdy vykonávaná u plemien, pri ktorých kupiráciu chovateľské poriadky nepredpokladali a to aj napriek tomu, že u jedincov týchto plemien sa najčastejšie vyskytujú zápaly vonkajších zvukovodov (napr. pudle, či španiele). Rovnako neobstojí ani tvrdenie, že psy si poškodzujú ušné boltce pri práci v teréne. Jazvečíky, stavače, či iné psy s prevísajúcimi ušami pracujú v teréne a napriek tomu sa u nich kupirácia uší nevykonávala. Z uvedeného vyplýva, že neexistujú relevantné dôvody pre ktoré by mala byť kupirácia vykonaná s ohľadom na zlepšenie zdravotného stavu zvieraťa.

Zhrnutie

Kupirácia je zákonom zakázaným zákrokom, ktorý trvalo mení vzhľad zvieraťa. Kupírované zviera je považované za neštandardné, nemôže byť uplatnené v chove a nemôže sa zúčastňovať takmer žiadnej kynologickej akcie. S ohľadom na legislatívny vývoj problematiky ochrany zvierat je možné očakávať, že súčasné podmienky sa budú sprísňovať. Z uvedených dôvodov si dovoľujeme apelovať na majiteľov všetkých beauceronov, aby starostlivo zvážili všetky negatíva vykonania tohto zákroku na svojich zvieratách.

Text: Alica Stopková, marec 2021