Šport s beauceronom

Beauceron, rovnako ako aj ostatné ovčiarske a pastierske plemená bol v minulosti využívaný primárne na pasenie a stráženie stád oviec alebo dobytka. Okrem tohto využitia bol tiež nenahraditeľným strážcom a ochrancom svojich majiteľov, ich rodín a majetku. Na túto prácu boli zvieratá prísne selektované pastiermi a chovateľmi stád na základe vhodnosti ich morfologických a povahových vlastností, ktoré zahŕňali napríklad učenlivosť, chuť do práce, ochotu spolupracovať s človekom, schopnosť pracovať so stádom zvierat a tiež ochranársky inštinkt. Dnes sú tieto čulé a učenlivé psy využívané v rôznych kynologických disciplínach, a to najčastejšie:

Výcvik poslušnosti, pri ktorom musí pes vykonať predpísané cviky, a to presne určenou metodikou. Cviky poslušnosti sa vykonávajú v rámci kynologických športov ako obedience a v IGP ( medzinárodný skúšobný poriadok), či SVV ( národný skúšobný poriadok)

Obrany, pri ktorých je nutný spomínaný ochranársky inštinkt, pričom pes musí byť dostatočne ovládateľný . Pri tejto disciplíne je úlohou psa vyhľadať a zadržať páchateľa (figuranta). Táto disciplína je súčasťou IGP, SVV či mondioringu. 

Pachové práce, pri ktorých je nutné, aby sa pes dokázal koncentrovať na pachové vnemy a v závislosti od vykonávaného kynologického športu vypracovať zadanú úlohu. Pachové práce sú súčasťou kynologických športov ako napríklad IGP, SVV, mantrailing, ale aj pri vyhľadávaní osôb, omamných látok či výbušnín. 

Agility, čo v preklade do slovenčiny znamená pohyblivosť, obratnosť, je kynologický šport, pri ktorom pes pod vedením psovoda prekonáva prekážky rozostavené na parkúre v poradí určenom rozhodcom. Pri prekonávaní parkúru je dôležité aby boli prekážky prekonané v správnom smere, v čo najkratšom čase a bez chýb, akou je napríklad zhodenie prekážky. 

Pasenie vychádza z pôvodného využitia ovčiarskych plemien, no dnes je už väčšinou vykonávané na úrovni športovej disciplíny. Známe sú dva štýly pasenia , a to „collecting style“, ktorý je charakteristický pre Border kólie a Austrálske kelpie, a „traditional style“, teda tradičný štýl, ktorým pasú ostatné plemená, a teda aj Beaucerony. Pri pasení je základom aby mal pes vrodené predpoklady pre túto prácu, čo sa posudzuje pri skúške vlôh pastierskeho psa.

Okrem vyššie menovaných kynologických disciplín sa toto plemeno využíva aj na rôzne iné športy, ako napríklad dogdancing, kde sa môže veľmi dobre prejaviť ich učenlivosť a obratnosť ale tiež canicross a jemu podobné športy, pri ktorých je nevyhnutná rýchlosť a vytrvalosť psa. Ďalšie kynologické športy sú u Beauceronov vykonávané len zriedka. Okrem športového a pracovného využitia sú príslušníci tohto plemena aj výbornými spoločníkmi a rodinnými psami.