Výstavy

Výstava psov je základné kynologické podujatie, kde sa stretávajú majitelia čistokrvných psov s preukazom pôvodu, aby predviedli svojho psa a obdržali odborný posudok o kvalitách a nedostatkoch posudzovaného jedinca od kvalifikovaného rozhodcu.

Príprava na výstavu

Príprava na výstavu nie je nevyhnutná, avšak tréning predvedenia psa vám výstavu v mnohom uľahčí. Keď so svojím psom absolvujete aspoň základnú prípravu a privyknete ho na manipuláciu, ktorá sa s výstavou spája, vystavovanie bude pre vás a vášho psa príjemným zážitkom. S prípravou na výstavu je možné začať už od šteňacieho veku a mala by zahŕňať privyknutie na výstavnú vôdzku, pohyb na výstavnej vôdzke (popri ľavej nohe majiteľa), výstavný postoj a manipuláciu. Nevyhnutnou súčasťou manipulácie je ukázanie zubov psa, pričom treba mať na pamäti, že niektorí rozhodcovia si sami prezerajú zuby psa. Pes musí zniesť dotyky na tele, prehliadku a dotyk na dvojitých paspároch. Psy musia strpieť aj prehliadku semenníkov.

Druhy výstav

Výstavy delíme podľa miesta usporiadania a rozsahu na:

 • oblastné
 • klubové (CAC, CAJC)
 • špeciálne (CAC, CAJC)
 • celoštátne (CAC, CAJC)
 • národné (CAC, CAJC)
 • medzinárodné (CAC, CAJC, CACIB – FCI)

Okrem uvedeného sa každý rok koná aj európska a svetová výstava. Špecifickou výstavou v zahraničí s veľkou prestížou je CRUFTS – výstava s najdlhšou tradíciou, usporadúva sa každoročne vo Veľkej Británii a psy sa na ňu musia nominovať. Nominácie sa získavajú v predchádzajúcom kalendárnom roku a dajú sa získať na určených medzinárodných výstavách.

Výstavné triedy

Pes smie byť na jednej výstave prihlásený iba do jednej triedy. Jednotlivé výstavné triedy delíme na základe veku, vykonaných pracovných skúšok a na základe ocenení.

Výstavné triedy rozdeľujeme nasledovne:

 • trieda šteniat/mladšieho dorastu – od kompletnej vakcinácie do 6 mesiacov
 • trieda dorastu – od 6 – 9 mesiacov
 • trieda mladých – od 9 – 18 mesiacov
 • trieda stredná – od 15 – 24 mesiacov
 • trieda otvorená – od 15 mesiacov, je prístupná pre všetkých psov bez ohľadu na vykonané skúšky a získané ocenenia
 • trieda pracovná – od 15 mesiacov, je na medzinárodných výstavách prístupná len pre plemená uvedené v zozname plemien, ktoré musia na získanie titulu Medzinárodný šampión krásy zložiť predpísanú skúšku; splnenie podmienok pre triedu pracovnú musí byť doložené predpísaným medzinárodným pracovným certifikátom
 • trieda šampiónov – od 15 mesiacov, je prístupná psom, ktorí získali titul Medzinárodný šampión (C.I.B, C.I.E), alebo šampióna niektorej z členských krajín FCI, získaného na základe min. 2 čakateľstiev z jednej krajiny
 • trieda veteránov – od 8 rokov
 • trieda čestná – mimo konkurenciu v tejto triede je možné predstaviť psy bez nároku na kvalifikáciu. Prístupná pre psov s uznaným medzinárodným alebo národným titulom šampióna, titulom národného víťaza a titulom klubového víťaza alebo víťaza špeciálnej výstavy. Uvedené tituly musia byť získané v konkurencii dospelých.

Ocenenia a známky

Ocenenie psa sa vykonáva zadaním známky. V triedach mladší dorast a dorast sa zadávajú známky veľmi nádejný, nádejný, diskvalifikovaný, neposúdený. V týchto triedach sa určuje poradie prvých štyroch jedincov s ocenením veľmi nádejný („VN“). Trieda mladých, stredná, otvorená, pracovná, šampiónov, veteránovčestnej sa zadávajú známky výborná, veľmi dobrá, dobrá, dostatočná, diskvalifikovaný, neposúdený. V týchto triedach sa stanovuje poradie štyroch psov ocenených známkou výborná („V“), alebo veľmi dobrá („VD“).

Zadávané známky udeľované rozhodcami musia zodpovedať nasledujúcim definíciám:

 • VÝBORNÝ – Táto známka môže byť zadaná len psovi, ktorý takmer napĺňa ideál štandardu plemena, ktorý je predvedený vo výbornej kondícii, vykazuje harmonický, vyvážený temperament a má výborný postoj. Jeho mimoriadne charakteristiky zodpovedajúce plemenu umožňujú prehliadanie drobnejších nedokonalostí; musí však mať typické črty svojho pohlavia.
 • VEĽMI DOBRÝ – Táto známka môže byť zadaná len psovi, ktorý má typické črty svojho plemena, ktorý má vyvážené proporcie a je v správnej kondícii. Môže byť tolerovaných zopár drobnejších chýb. Toto ocenenie môže byť zadané len psovi, ktorý vykazuje kvalitu.
 • DOBRÝ – Táto známka má byť zadaná len psovi, ktorý má hlavné črty svojho plemena. Dobré stránky majú prevažovať nad chybami tak, aby pes mohol byť považovaný za dobrého predstaviteľa plemena.
 • DOSTATOČNÝ – Táto známka by mala byť udelená psovi, ktorý primerane zodpovedá plemenu, ale nemá všeobecne prijímané charakteristiky alebo takému, ktorého fyzická kondícia nie je dostačujúca.
 • DISKVALIFIKOVANÝ – Táto známka by mala byť udelená psovi, ktorý nezodpovedá typu požadovanému štandardom plemena; ďalej takému, ktorý vykazuje správanie zjavne nie v súlade so štandardom plemena alebo ktorý sa chová agresívne; takému, ktorý vykazuje abnormality semenníkov; ktorý má anomálie čeľuste; ktorý vykazuje farbu alebo štruktúru srsti, ktoré nie sú v súlade so štandardom plemena alebo jednoznačne vykazuje znaky albinizmu. Táto známka by mala byť tiež udelená psom, ktoré tak málo zodpovedajú jednotlivým črtám plemena, až je ohrozené ich zdravie. Okrem toho by mala byť táto známka zadaná psom, ktoré vykazujú diskvalifikujúce vady tak, ako sú uvedené v štandarde. Dôvod, prečo bol pes ohodnotený ako DISKVALIFIKOVANÝ musí byť uvedený v posudku.
 • NEMOŽNO POSÚDIŤ – Toto hodnotenie má byť udelené každému psovi, ktorý nemôže byť ocenený ani jednou z vyššie uvedených známok; psovi, ktorý sa nepohybuje, ktorý kríva, ktorý neustále skáče na svojho vystavovateľa alebo sa pokúša uniknúť z kruhu, čo znemožňuje posúdenie jeho kroku a pohybu, alebo sa neustále vyhýba prehliadnutiu rozhodcom a znemožňuje kontrolu zubov, anatómie, stavby tela, chvosta alebo semenníkov. Toto hodnotenie by tiež malo byť udelené, ak boli spozorované stopy operácií alebo ošetrenia nasvedčujúce tomu, že vystavovateľ chcel oklamať rozhodcu. To isté platí, ak má rozhodca dostatočný dôvod pre podozrenie na operácie určené na korekciu pôvodného stavu alebo črty (napr. očné viečko, ucho, chvost). Dôvod, prečo bolo zadané hodnotenie NEMOŽNO POSÚDIŤ musí byť uvedený v posudku.

Tituly

Na výstavách je možné zadať širokú škálu titulov. Všetky tituly je možné zadať bez ohľadu na počet predvádzaných jedincov. Tituly je však možné udeliť len vtedy, ak je ich udelenie v súlade s propozíciami výstavy. Tituly nie sú nárokovateľné.

Delenie titulov:

 • Víťaz triedy – Tento titul môže byť udelený na oblastných, špeciálnych, klubových výstavách, na ktorých nie je zadávaný CAC jedincom, ktorí získali v triede mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov, veteránov a čestnej ocenenie výborný 1 („V1“).
 • Oblastný víťaz – Zadáva sa na oblastnej výstave a môže byť udelený najlepšiemu psovi a suke v plemene z konkurencie víťazov tried z triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.
 • Klubový víťaz, Klubový víťaz mladých, Klubový víťaz veteránov – Podmienky pre udelenie klubom udeľovaných titulov a čakateľstiev musia byť uvedené v propozíciách výstavy (najmä, ak je stanovený minimálny vek psa, prípadne sú stanovené podmienky pre členstvo majiteľa v klube a pod). Udeľuje sa pre každý klub a plemeno jedenkrát v kalendárnom roku.
 • Víťaz špeciálnej výstavy – Tento titul získa najlepší pes a suka plemena z konkurencie výborných 1 – CAC („V1, CAC“) z triedy strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov.
 • Víťaz Slovenska – Najlepší pes a suka jednotlivých plemien na národnej výstave z konkurencie výborných 1 – CAC („V1, CAC“) z triedy strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov.
 • Víťaz Slovenska mladých – Titul môže byť zadaný na národnej výstave najlepšiemu mladému psovi a suke plemena z triedy mladých, ktorí obdržali V1 CAJC („V1, CAJC“).
 • Víťaz Slovenska veteránov – Titul môže byť zadaný na národnej výstave najlepšiemu psovi a suke plemena z triedy veteránov, ktorí obdržali V1 („V1“).
 • Najkrajší mladý jedinec plemena (BOJ) – Titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi alebo suke plemena z triedy mladých z konkurencie výborných 1 („V1“).
 • Najkrajší pes plemena – Titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi plemena z konkurencie výborných 1 („V1“)z tried mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov a veteránov.
 • Najkrajšia suka plemena – Titul môže byť zadaný najlepšej sučke plemena z konkurencie výborných 1 („V1“) z tried mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov a veteránov).
 • Najkrajší veterán (BOV) – Pes alebo suka z konkurencie víťazov triedy veteránov.
 • Víťaz plemena (BOB) – Na výstavách so zadávaním CAC do súťaže nastupujú: všetci jedinci, ktorí získali CAJC, prípadne jeden jedinec s titulom BOJ, najlepší dospelí jedinci (Víťaz Slovenska, CACIB, Klubový víťaz, alebo Víťaz špeciálnej výstavy) a výborný 1. z triedy veteránov, prípadne jeden jedinec BOV. Ak sa na výstave zadáva titul Najkrajší pes a Najkrajšia sučka, výber Víťaza plemena (BOB) sa určí z týchto jedincov. Na výstavách bez zadávania CAC do súťaže nastupujú: všetci jedinci, ktorí získali výborný 1 („V1“) v triede mladých, prípadne jeden jedinec s titulom BOJ, najlepší dospelí jedinci ocenením výborný 1 („V1“) z triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov (Klubový víťaz, Víťaz špeciálnej výstavy) a veteránov, prípadne jeden jedinec BOV. Ak sa na výstave zadáva titul Najkrajší pes a Najkrajšia sučka, výber Víťaza plemena (BOB) sa určí z týchto jedincov.
 • Najkrajší z opačného pohlavia (BOS) – Do súťaže nastupujú víťazní jedinci opačného pohlavia ako je víťaz plemena. Ak sa na výstave zadáva titul Najkrajší pes a Najkrajšia sučka, tak titul BOS je zadaný jedincovi opačného pohlavia ako je zadaný BOB.
 • Víťaz skupiny mladých FCI (JUNIOR BIG) – Do súťaže nastupujú jedinci, ktorí získali titul BOJ, ak sa titul nezadáva, nastupujú jedinci s titulom CAJC. Súťaž je nepovinná.
 • Víťaz skupiny FCI (BIG) – Do súťaže nastupujú všetci víťazi plemien (BOB) príslušnej skupiny FCI.
 • Víťaz dňa (BOD) – Do súťaže nastupujú všetci víťazi skupín FCI, ktoré boli v daný deň posúdené.
 • Víťaz výstavy mladých (JUNIOR BIS) – Do súťaže nastupujú víťazi skupín mladých FCI. Súťaž je nepovinná.
 • Víťaz výstavy (BIS) – Do súťaže nastupujú víťazi skupín FCI, alebo BOD.

Čakateľstvo

Čakateľstvo udeľuje (CAC, CAJC), alebo navrhuje (CACIB) delegovaný rozhodca, ktorý na výstave posudzuje príslušné plemeno. Čakateľstvo nie je nárokovateľné.

Čakateľstvá rozdeľujeme nasledovne:

 • Čakateľstvo Slovenského šampionátu mladých (CAJC) – Nárok na čakateľstvo CAJC má pes/suka, ktorý v triede mladých získal známku V1.
 • Čakateľstvo Slovenského šampionátu (CAC) – Nárok na čakateľstvo CAC má pes / suka, ktorý/á získali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov známku V1
 • Rezervné čakateľstvo Slovenského šampionátu (Res. CAC) – môžu získať psy a suky ktorí získali známku V2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC.
 • Čakateľstvo medzinárodného šampionátu krásy FCI (CACIB) – Do súťaže postupujú psy a suky plemien uznaných FCI, ktoré získali CAC. Pes a suka s mimoriadnymi kvalitami môžu byť navrhnuté na udelenie CACIB.
 • Rezervné čakateľstvo medzinárodného šampionátu (Res. CACIB) – môžu získať druhý najlepší pes a suka s ocenením CAC alebo jedinec s ocenením Res. CAC z triedy, v ktorej bol udelený CACIB.

Čakateľstvami (CAJC, CAC a CACIB) je podmienené získanie rôznych šampionátov.

Šampionáty

Na výstavách organizovaných pod záštitou SKJ je možné získať nasledovné šampionáty:

 • Slovenský šampión šteniat – viac informácií TU
 • Slovenský šampión mladých – viac informácií TU
 • Slovenský šampión krásy – viac informácií TU
 • Slovenský šampión veteránov – viac informácií TU
 • Slovenský šampión práce – viac informácií TU
 • Slovenský grand šampión – viac informácií TU
 • Slovenský výstavný šampión – viac informácií TU
 • Super grand šampión – viac informácií TU
 • Šampión SKJ – viac informácií TU

Obdobné (avšak nie rovnaké) podmienky platia aj v ďalších krajinách. V prípade, ak máte záujem o získanie šampionátu v inej krajine, jeho získanie vždy podliehať pravidlám stanoveným príslušnou krajinou.

Naše plemeno má nárok na získanie nasledovných medzinárodných šampionátov (viac informácií je možné nájsť TU):

 • MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN KRÁSY (C.I.B.) PRE PLEMENÁ, KTORÉ PODĽA FCI NOMENKLATÚRY PLEMIEN PODLIEHAJÚ SKÚŠKE Z VÝKONU
 • MEDZINÁRODNÝ VÝSTAVNÝ ŠAMPIÓN (C.I.E.) PRE PLEMENÁ, KTORÉ PODĽA FCI NOMENKLATÚRY PODLIEHAJÚ SKÚŠKE Z VÝKONU

Poznámka: Odporúčame, aby ste si vždy preštudovali najmä výstavné propozície konkrétnej výstavy. Informácie v tomto článku boli čerpané najmä z aktuálnych výstavných poriadkov. V prípade záujmu ich nájdete na nasledovných odkazoch:

 • Výstavný poriadok FCI – viac informácií TU
 • Pravidlá pre FCI medzinárodný šampionát – viac informácií TU
 • Výstavný poriadok SKJ – viac informácií TU

Text: Alica Stopková, apríl 2021