Bonitácia

Bonitácia je jedným z hlavných míľnikov v živote čistokrvného beaucerona, preto nie je vhodné podceňovať jej dôležitosť, ani prípravu naň. Všeobecne platí, že ku každému psovi je potrebné pristupovať individuálne. O beauceronoch je známe, že dospievajú relatívne neskoro (po dovŕšení tretieho roku veku života), preto v žiadnom prípade nie je potrebné bonitáciu uponáhľať a prihlásiť na ňu zviera hneď po dovŕšení minimálnej vekovej hranice 18 mesiacov veku. Naopak, pokiaľ bonitáciu poznáte a ste presvedčení o tom, že zviera je na ňu pripravené, môžete sa na bonitáciu prihlásiť. V klube platí pravidlo usporiadania jednej bonitácie ročne, za predpokladu, že sa bonitácie zúčastnia aspoň tri zvieratá.

Poznámka: V žiadnom prípade nebude do chovu zaradené zviera, na ktorom bol urobený zákrok v rozpore s platnou legislatívou a ktorý trvalo mení exteriér jedinca (kupírovanie uší). Do chovu nebude zaradený jedinec na ktorom bol vykonaný zákrok na odstránenie, či zakrytie akejkoľvek anatomickej, alebo exteriérovej chyby, ktorá je podľa štandardu dôvodom k vylúčeniu z chovu, ako ani jedinec v preukázateľne zlom zdravotnom stave a kondícii.

Základné podmienky chovnej spôsobilosti

Základné podmienky chovnej spôsobilosti beauceronov sú nasledovné:

 1. platný preukaz o pôvode psa („PP“)
 2. v prípade dovozu psa zo zahraničia je potrebná jeho registrácia na plemennej knihe ÚKK
 3. minimálny vek 18 mesiacov
 4. úspešné absolvovanie jednej výstavy (klubovej, špeciálnej alebo výstavy garantovanej klubom) v jednej z nasledovných tried: stredná, otvorená, pracovná, s hodnotením výborný alebo veľmi dobrý
 5. chrup: zhryz nožnicový, plnochrupý (môže chýbať jeden zub z kategórie P1); zaznamenávajú sa nadpočetné zuby; ak sa stal psovi úraz (napr. vylomenie zubu), odporúča sa majiteľovi priniesť o tejto skutočnosti potvrdenie od veterinárneho lekára
 6. röntgen bedrových a lakťových kĺbov, spondylózy (DBK, DLK, SPONDY); röntgen môže byť vyhotovený a zapísaný do PP len na špecializovaných pracoviskách stanovených klubom (zoznam týchto pracovísk bude zverejnený na internetovej stránke Klubu); jedinec musí byť röntgenovaný vo veku minimálne 12 mesiacov a zaradený do chovu môže byť s výsledkom vyšetrení do druhého stupňa vrátane (t.j. s výsledkom DBK „C“, DLK „2/2“, SPONDY – do stupňa „2“); (najneskôr v deň konania bonitácie);
 7. úspešné absolvovanie exteriérovej a povahovej časti bonitácie organizovanej klubom.

Poznámka: Zoznam špecializovaných pracovísk na ktorých je možné vykonať röntgen bedrových a lakťových kĺbov, spondylózy je možné nájsť na stránke Komory veterinárnych lekárov SR: https://www.kvlsr.sk/#/clean/inzercia:posudzovatelia-dbk-dlk

Poznámka: V prípade otázok o podmienkach chovnej spôsobilosti alebo iných otázok ohľadom bonitácie kontaktujte vedenie klubu e-mailom na beauceron.sk@gmail.com .

Poznámka: Všetky podmienky chovnej spôsobilosti musia byť splnené najneskôr v deň konania bonitácie. Klub zásadne neudeľuje žiadne výnimky zo splnenia stanovených bonitačných podmienok (nebude možné vykonať bonitáciu psa, u ktorého nebolo urobené vyšetrenie DBK a DLK, ktorý nebol preregistrovaný do plemennej knihy vedenej Úniou kynologických klubov, či ktorý nedosiahol minimálnu vekovú hranicu).

Príprava na bonitáciu

V rámci prípravy na bonitáciu odporúčame detailne si preštudovať aktuálny bonitačný poriadok nášho klubu TU spolu s bonitačnou kartou TU. Okrem uvedeného odporúčame navštíviť bonitáciu (bez účasti na nej so psom/sukou) na to, aby ste si mohli spraviť detailný obraz o priebehu bonitácie. Bonitácia sa skladá z dvoch častí a to z exteriérovej časti a povahovej časti. Platí, že posúdenie exteriéru jedinca nie je možné opakovať. Naproti tomu, v prípade, ak majiteľ jedinca nie je spokojný s hodnotením povahovej časti, túto smie zopakovať na ďalšej bonitácii. V prípade zopakovania povahovej časti bonitácie je majiteľ jedinca je povinný predložiť kópiu bonitačnej karty z prvej bonitácie.

Priebeh bonitácie

Počas celého priebehu bonitácie je na mieste prítomná bonitačná komisia v zložení: rozhodca pre exteriér, rozhodca pre hodnotenie povahy psov a dvaja členovia výboru. Členovia bonitačnej komisie sú prítomní počas celého priebehu bonitácie. Správanie psov/súk je hodnotené počas celého priebehu bonitácie. Pred konaním bonitácie vyhotoví poverený člen výboru tzv. bonitačný katalóg, v ktorom sú uvedené informácie o bonitovaných jedincoch. Bonitovaným psom/sukám je pridelené bonitačné číslo, na základe ktorého sú psy/suky predvolaní na vykonanie jednotlivých častí bonitácie.

Poznámka: Z priebehu bonitácie sú klubom vyhotovované fotografie v priebehu exteriérovej ako aj povahovej časti bonitácie. Fotky vyhotovené klubom budú sprístupnené členom a budú zverejnené aj na klubovej stránke. Z priebehu exteriérovej časti bonitácie je pre potreby klubu (archivácia) a bonitačnej komisie vyhotovovaný videozáznam. Videozáznam z povahovej časti bonitácie klub neposkytuje členom a to ani na vyžiadanie. Videozáznam z priebehu bonitácie si pre vlastné potreby vyhotoviť môžete.

Exteriérová časť bonitácie

Exteriérová časť bonitácie prebieha ako prvá. Počas prevedenia exteriérovej časti bonitácie je prítomná celá bonitačná komisia, vrátane rozhodcu pre výkon, ktorý v celkovom hodnotení prihliada na správanie zvieraťa počas exteriérovej časti bonitácie. Exteriér sa posudzuje v postoji a v pohybe psa/suky, vykoná sa meranie základných mier a telesných proporcií dôležitých pre chov (t.j. výšky, váhy, šírky lebky, dĺžky lebky, dĺžky nosa, dĺžky trupu, obvodu hrudníka a obvodu záprstia). Všetky tieto miery sa riadne zaznamenajú do bonitačnej karty. Na základe stavby tela a mohutnosti je bonitovanému jedincovi pridelený tzv. „typ“, ktorý popisuje žiadanú, resp. nežiadanú stavbu tela a mohutnosti u psov a súk. Hodnotený jedinec sa porovnáva s platným štandardom plemena a to najmä v častiach: hlava, zuby, oči, uši, trup, laby, paspáry, chvost, srsť, chôdza – pohyb, hrudné končatiny, bedrové končatiny a farba. Zistené výsledky ako aj výskyt penalizačných a vyraďujúcich chýb sa ihneď zapisujú do bonitačnej karty.

Poznámka: Ak pes/suka neznesie manipuláciu zo strany cudzej osoby, výnimočne je možné pristúpiť k meraniu majiteľom zvieraťa. Táto skutočnosť je bonitačnou komisiou braná na vedomie a môže ovplyvniť celkovú známku udelenú zvieraťu v rámci hodnotenia povahy.

Povahová časť bonitácie

Povaha predvedeného jedinca sa hodnotí počas celého konania bonitácie a to v nasledovných bodoch:

 • pri predvedení, meraní, vážení a kontrole čipu jedinca
 • pri prechode medzi osobami a zvieratami
 • pri zvukových a zrakových podnetoch
 • pri samostatnom správaní psa
 • pri ochrane psovoda

Poznámka: V prípade, ak je reakcia psa/suky v priebehu hodnotenia povahovej časti v niektorom z hodnotených bodov nejednoznačná, rozhodca pre povahu môže rozhodnúť o zopakovaní príslušného bodu povahovej časti bonitácie.

Vylúčenie zvieraťa z priebehu bonitácie a prerušenie bonitácie

V prípade, ak zviera reaguje agresívne alebo prehnane bojazlivo počas ktorejkoľvek časti bonitácie je možné zviera pre jeho prejav z bonitácie vylúčiť. V takom prípade bude bonitácia zvieraťa ukončená. V prípade zjavnej nepohody zvieraťa v priebehu bonitácie je možné priebeh bonitácie na nevyhnutne potrebný čas prerušiť a po jeho uplynutí v bonitácii pokračovať.

Tvorba bonitačných kódov a ich zápis do preukazu o pôvode psa

Výsledkom bonitácie je bonitačná karta so zaznamenanými meraniami psa/suky a bonitačný kód, ktorý sa zapisuje do preukazu pôvodu psa/suky v deň bonitácie. Bonitačný kód je platný po celý život psa/suky.

Výsledný bonitačný kód beaucerona  sa skladá z piatich pozícií:

 1. pozícia označuje celkovú dosiahnutú triedu chovnosti (označenie A, B alebo C)
 2. pozícia označuje kód celkového typu psa (označenie 0 až 8)
 3. pozícia označuje kódy exteriérových chýb (označenie kombináciou arabských čísel a písmen zodpovedajúcim kódom uvedeným na bonitačnej karte; ak je jedinec bez chýb uvedie sa „0“)
 4. pozícia označuje kód sfarbenia (označenie „X“ pre sfarbenie čierny s pálením; označenie „Y“ pre sfarbenie harlekýn)
 5. pozícia označuje kód povahy (označenie I až IV)

Poznámka: V prípade, ak existuje u jedinca vyraďujúca exteriérová chyba alebo ak jedinec neuspel ani v opakovanom povahovom teste, bude do preukazu pôvodu zapísaný jeho bonitačný kód s poznámkou vyradený z chovu.

Vysvetlenie príkladmého bonitačného kódu: 

Psovi bol udelený bonitačný kód 4 1C X I. Takýto kód interpretujeme nasledovne: jedná sa o špičkového jedinca plne zodpovedajúceho štandardu (trieda chovnosti A), pes je žiadaného typu a mohutnosti (typ 4), exteriérovou chybou psa je chýbajúci stop (1C), pes je čierno pálený (X) s celkovým hodnotením povahy I. (I.).

Praktická rada: Vyznačenie chovnosti plemennou knihou ÚKK

Po vykonaní bonitácie je potrebné vykonať posledný krok k tomu, aby bolo zviera chovné v zmysle podmienok platných v Slovenskej republike. Je nevyhnutné, aby v rodokmeni psa/suky plemenná kniha, ktorú vedie Úniou kynologických klubov („ÚKK“) vyznačila chovnosť. Na tento účel slúži samostatné tlačivo s názvom Žiadosť na preregistráciu chovnej spôsobilosti zverejnené na stránke ÚKK na tomto ODKAZE, spolu s inštrukciami k zaslaniu žiadosti. Vyplnené tlačivo je možné zaslať poštou na adresu ÚKK spolu s preukazom pôvodu, ÚKK Vám následne zašle potvrdený doklad na dobierku. Prípadne je možné ÚKK navštíviť osobne.

Text: Alica Stopková, apríl 2021 – aktualizované január 2022