Informácie o bankovom účte klubu

číslo bankového účtu: 2923854994 / 1100

IBAN: SK55 1100 0000 0029 2385 4994

SWIFT / BIC: TATRSKBX

účet je vedený v Tatra banka, a. s.

Do informácie pre adresáta prosím vždy uveďte Vaše meno a druh platby (napr. členské, kontrola vrhu, bonitácia).

Prehľad členských poplatkov

Členovia

Člen

Nečlen

Členský poplatok

25 EUR

10 EUR člen do 18 rokov

25 EUR

Zápisný poplatok

25 EUR

Bonitácia – riadny termín

50 EUR

150 EUR

Bonitácia – mimoriadny termín

80 EUR

240 EUR

Inzercia na internetovej stránke klubu

zadarmo

5 EUR / mesiac

Inzercia vo výstavnom katalógu

výška poplatku bude uvedená v príslušných propozíciách

Členov žiadame, aby členské poplatky uhradili do konca februára príslušného kalendárneho roka. 

Nezaplatenie členského poplatku v danom termíne má za následok ukončenie členstva v klube.

Prehľad chovateľských poplatkov

Chovatelia

Chovateľ – člen klubu

Chovateľ – nečlen klubu

Vydanie odporúčania pripúšťacieho povolenia v riadnom termíne

5 EUR

15 EUR

Expresné vydanie pripúšťacieho povolenia

25 EUR

75 EUR

Prvá kontrola vrhu na žiadosť chovateľa

5 EUR + cestovné 0,35 EUR/km

15 EUR + cestovné 0,35 EUR/km

Druhá kontrola vrhu

5 EUR + cestovné 0,35 EUR/km

15 EUR + cestovné 0,35 EUR/km

Prehľad poplatkov ÚKK

Poplatky a cenník plemennej knihy ÚKK (napr. poplatok za vydanie preukazu o pôvode, exportný PP – súhlas na vývoz (na žiadosť chovateľa), import jedinca, potvrdenie chovnej spôsobilosti, chránený názov chovateľskej stanice a ďalšie) nájdete na tomto ODKAZE .

Pozor, pre nečlenov chovateľských klubov je cenník ÚKK navýšený o 100%.