Informácie o bankovom účte klubu

číslo bankového účtu: 2923854994 / 1100

IBAN: SK55 1100 0000 0029 2385 4994

SWIFT / BIC: TATRSKBX

účet je vedený v Tatra banka, a. s.

Do informácie pre adresáta prosím vždy uveďte Vaše meno a druh platby (napr. členské, kontrola vrhu, bonitácia).

Prehľad členských poplatkov

Členovia Člen Nečlen
Členský poplatok 35 EUR

15 EUR člen do 18 rokov

40 EUR
Zápisný poplatok 25 EUR
Bonitácia – riadny termín 50 EUR 150 EUR
Bonitácia – mimoriadny termín 80 EUR 240 EUR
Inzercia na internetovej stránke klubu zadarmo 5 EUR / mesiac
Inzercia vo výstavnom katalógu výška poplatku bude uvedená v príslušných propozíciách

Členov žiadame, aby členské poplatky uhradili do konca februára príslušného kalendárneho roka. 

Nezaplatenie členského poplatku v danom termíne má za následok ukončenie členstva v klube.

Prehľad chovateľských poplatkov

Chovatelia Chovateľ – člen klubu Chovateľ – nečlen klubu
Vydanie odporúčania pripúšťacieho povolenia v riadnom termíne 5 EUR 15 EUR
Expresné vydanie pripúšťacieho povolenia 25 EUR 75 EUR
Prvá kontrola vrhu na žiadosť chovateľa 5 EUR + cestovné 0,35 EUR/km 15 EUR + cestovné 0,35 EUR/km
Druhá kontrola vrhu 5 EUR + cestovné 0,35 EUR/km 15 EUR + cestovné 0,35 EUR/km

Prehľad poplatkov ÚKK

Poplatky a cenník plemennej knihy ÚKK (napr. poplatok za vydanie preukazu o pôvode, exportný PP – súhlas na vývoz (na žiadosť chovateľa), import jedinca, potvrdenie chovnej spôsobilosti, chránený názov chovateľskej stanice a ďalšie) nájdete na tomto ODKAZE .

Pozor, pre nečlenov chovateľských klubov je cenník ÚKK navýšený o 100%.